Privacy protocol

Privacy Protocol Beth HaTikvah
Onze stichting werkt met een Privacy Protocol.
Het Privacy Protocol kun u hier bekijken:

Privacy verklaring Beth HaTikvah, Messiaanse gemeenschap,
Veenendaal juni 2019

De Messiaanse gemeenschap Beth HaTikvah als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67382703, verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de  “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). In deze privacy verklaring staan de antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.  Beth HaTikvah wil voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zeggen iets over personen.  In de Excel-spreadsheet staan de volgende gegevens:  naam, voorletters, voornaam en tussenvoegsels  adres, postcode,  woonplaats,   mailadres,  taken, die iemand vrijwillig op zich genomen heeft. Wanneer gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Grote zorgvuldigheid moet in acht genomen worden in het omgaan met persoonsgegevens.  Bescherming van persoonsgegevens Met ingang van 25 mei 2018 is de wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is ter vervanging van Europese wetgeving die in 2001 ingevoerd was onder de naam “Wet bescherming persoonsgegevens”.  Als stichting Beth HaTikvah verwerken wij gegevens van mensen waarmee een relatie bestaat. Er is geen lidmaatschap of vaste verbintenis en de vaste bezoekers van de samenkomsten hebben zelf hun persoonsgegevens gemeld bij de stichting en weten dat zij daarmee in het adresbestand zijn opgenomen. De relatie met personen uit de gemeenschap is bijna altijd via mailverkeer, het mailadres is door de aanvrager zelf opgegeven. Zelden worden brieven verstuurd, alleen wanneer mensen geen email hebben. De vaste bezoekers ontvangen informatie over de gemeenschap en ook regelmatig het spreekrooster. Wanneer mensen geen prijs meer stellen op contact kunnen zij dit kenbaar maken via de website, email of aan één van de bestuursleden. Hun gegevens worden uit het actuele bestand gehaald. Op de website staat onder “Contact” de mogelijkheid om zich af te melden voor berichtgeving, of kan aangegeven worden dat gegevens veranderd moeten worden.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
De secretaris beheert en verwerkt alle persoonsgegevens in een regelmatige bezoekers administratie. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Er is geen verslaglegging van persoonlijke gesprekken. De persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen.

De secretaris beheert de regelmatige bezoekers administratie, de gegevens kunnen ingezien worden door de bestuursleden, zij kunnen de gegevens niet wijzigen of aanpassen. De autorisatiestructuur binnen de regelmatige bezoekers administratie is vastgelegd in een apart document. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de regelmatige bezoekers administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
Er is geen uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen.
Indien er door een of meerdere externe partijen een verzoek, schriftelijk of anderszins, wordt ingediend dan wordt deze afgewezen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan de inschrijving zijn datum van inschrijving en van uitschrijving en vermelding van de taken gedaan, indien relevant, worden tot twee jaar na uitschrijving bewaard.
Indien u uw gegevens eerder wilt laten verwijderen kunt u dit vooraf kenbaar maken door een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris.

Website
Er worden geen persoonlijke gegevens geplaatst op de website, alleen de namen van bestuursleden en ook de aankondiging van sprekers van de samenkomsten, met volledige voorafgaande instemming. Er worden cookies opgeslagen ten behoeve van het bijhouden van statistieken op de website. Er worden geen marketing cookies geplaatst.

Kan ik zien welke gegevens van mij verwerkt zijn?
Iedere ingeschrevene heeft recht op inzage in de gegevens die Beth HaTikvah verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris via de contactpagina van deze website. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen. De gegevens zijn naam, adres, mailadres en eventueel de taak of taken die u vervult. Uw bankgegevens, indien u geld overgemaakt heeft, zijn alleen bekend bij de penningmeester ten behoeve van de financiële administratie van Beth HaTikvah.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Met uw klacht kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Voor het melden van (het redelijke vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

Wijzigingen privacy beleid
Beth HaTikvah streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid. Indien nodig is het mogelijk dat deze privacyverklaring enigszins wordt aangepast. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op de website worden gepubliceerd.