Organisatie-ANBI-beleid

Organisatie van Beth HaTikvah
De Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah is een gemeenschap van Messias belijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op Sjabbat en op de Bijbelse Feesten. De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een aantal geïnteresseerden.
Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.


 Structuur
Beth HaTikvah heeft:

  • een bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid
  • een kerngroep: bestaande uit zes personen
  • coördinatoren: verantwoordelijk voor meerdere taken (leiding van de dienst, gastvrijheid, gebedslijn en bidstond, jeugdwerk, gebouw, kosterstaken, pastoraat, techniek (geluid, beamer), zang en muziek
  • huisgroepleiders: er zijn huisgroepen in Ede, Rhenen en Veenendaal

Algemeen e-mailadres
U kunt al uw vragen of opmerkingen aan het bestuur, kerngroepleden, coördinatoren of huisgroepleiders, richten aan: info@bethhatikvah.nl.


Stichting Beth HaTikvah
Juridisch valt de Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah onder de stichting Beth HaTikvah te Veenendaal,
KvK nummer 67382703 .
Fiscaalnummer/RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 8569.59.807 .

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter : H. Rijstenberg
Penningmeester: K. Kannegieter
Secretaris: D. van Ommeren – van de Bovenkamp
Algemeen bestuurslid: J. Jager

ANBI-Giften:
Vanwege de ANBI-status zijn uw giften belastingaftrekbaar.
Giften kunt u overmaken op IBAN: NL83INGB0007584120
t.n.v. Stichting Beth HaTikvah, Veenendaal.

 

Beleidsplan 2016                                               
Stichting Messiaanse Gemeente 
Beth HaTikvah
Datum: 30 november 2016

Stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah
Fiscaal nummer: 856959807
ANBI-status
Postadres: Lemoen 31, 3902GR Veenendaal

Doelstelling:

  • De stichting heeft ten doel het uitdragen van de boodschap van het Boek der Verbonden (de Bijbel), het Woord van JHWH (de Eeuwige Ene), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Izaäk) en de God van Ja’acov (Jacob), het volk Jisraeel (Israël) en de Zoon van God, Jesjoea haMasjieach (Messias Jezus), aan eerst de Joden, maar ook aan alle volken.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:
Permanent aandachtspunt: organisatie van samenkomsten en vieringen op bepaalde vaste tijden; speciale aandacht te schenken aan de ontwikkeling van huisgroepen, gebedswerk en Torah onderwijs.

Beloningsbeleid: 
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Bij de gemeenschap betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden) die vrijwillig hun diensten ten behoeve van de gemeenschap verrichten, kennen geen beloning.
Het dagelijks bestuur van de Stichting Beth HaTikvah ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die zij uitvoert voor de stichting.
Slechts incidenteel worden door medewerkers kosten gedeclareerd en dan alleen met betrekking tot de aankoop van bepaalde goederen en/of gereden kilometers ten behoeve van de gemeenschap, één en ander na overleg met het bestuur.
Sprekers/predikers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, alsmede een kilometervergoeding (wettelijke tarief).

Uitgeoefende activiteiten in 2016 
Het organiseren van 5 samenkomsten (gestart op 5 november 2016) op de eerste en derde sjabbat van de maand.
Voorts het organiseren op andere data gedurende Bijbelse feesten en andere speciale vieringen van bijeenkomsten. Voor 2016 is dit Chanoeka op 31 december.
Op diverse plaatsen waren op de tweede en vierde sjabbat van de maand huisgroepen actief alsmede op bepaalde tijden bidstond groepen.

Uitgeoefende activiteiten sinds 01-01-2019
Het organiseren van een wekelijkse samenkomst op Sjabbat
Voorts het organiseren op andere data gedurende Bijbelse feesten en andere speciale vieringen van bijeenkomsten.
Het geven van Messiaans onderwijs binnen de gemeente door het organiseren van doordeweekse studieavonden.