Organisatie-ANBI-beleid

Organisatie
De Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah is een gemeenschap van Messias belijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op zaterdagochtend (Sjabbat) en op de Bijbelse Feesten. De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een aantal geïnteresseerden. Daarnaast komen we samen in meerdere kringen. 

Structuur:

De stichting bestaat uit:

 • het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid
 • het oudstenteam: bestaande uit acht personen
 • de coördinatoren: verantwoordelijk voor meerdere taken (leiding van de dienst, gastvrijheid, gebedslijn en bidstond, jeugdwerk, gebouw, kosterstaken, pastoraat, techniek (geluid, beamer), zang en muziek
 • de kringleiders: er zijn momenteel kringen in Amerongen en Veenendaal

Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur van Beth HaTikvah bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Algemeen bestuurslid

Algemeen e-mailadres:
U kunt al uw vragen of opmerkingen aan het bestuur, oudstenteam, coördinatoren of kringleiders, richten aan: info@bethhatikvah.nl

Stichting Beth HaTikvah:
Juridisch valt de Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah onder de stichting Beth HaTikvah te Veenendaal,
KvK nummer 67382703 .
Fiscaalnummer/RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 8569.59.807 .

ANBI-Giften:
Vanwege de ANBI-status zijn uw giften belasting aftrekbaar.

Giften kunt u overmaken op IBAN: NL83INGB0007584120
t.n.v. Stichting Beth HaTikvah, Veenendaal.

ANBI Beleidsplan 2023
Datum: 17 februari 2023

 

Doelstelling:

 • De stichting heeft ten doel het uitdragen van de boodschap van het Boek der Verbonden (de Bijbel), het Woord van JHWH (de Eeuwige Ene), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Izaäk) en de God van Ja’acov (Jacob), en de Zoon van God, Jesjoea haMasjieach (Jezus de Messias);
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Te verrichten werkzaamheden in 2023:

 • Het organiseren van wekelijkse samenkomsten op zaterdag ochtend;
 • Het organiseren van extra samenkomsten bij Bijbelse feesten;
 • Het houden van studie avonden;
 • Aanvullend zijn er kring avonden;
 • Het geven van pastorale begeleiding, ziekenbezoek en diaconaat aan vaste bezoekers.

 

Verrichte werkzaamheden in 2022:

 • Het organiseren van wekelijkse samenkomsten;
  Voorts het organiseren van bijeenkomsten op andere data gedurende Bijbelse feesten en andere speciale vieringen;
 • Het geven van Bijbels onderwijs binnen de gemeente door het organiseren van doordeweekse studieavonden;
 • Ziekenbezoek en pastorale begeleiding aan vast bezoekers.

Wijze van verwerving inkomsten:

Alle inkomsten worden via giften verkregen.

Het beheer en de besteding van het vermogen:

Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld die gecontroleerd wordt door een accountant/fiscalist. Deze jaarrekening is terug te vinden onder het kopje: jaarrekeningen <link>

Het vermogen van de stichting bestaat uit een bankrekening met een tegoed en diverse Activa die gebruikt wordt tijdens de bijeenkomsten. Zie de jaarrekening voor een afschrijvingslijst van de Activa.

Beloningsbeleid: 
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Bij de gemeenschap betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden) die vrijwillig hun diensten ten behoeve van de gemeenschap verrichten, kennen geen beloning.
Het dagelijks bestuur van de Stichting Beth HaTikvah ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die zij uitvoert voor de stichting.
Slechts incidenteel worden door medewerkers kosten gedeclareerd en dan alleen met betrekking tot de aankoop van bepaalde goederen en/of gereden kilometers ten behoeve van de gemeenschap, één en ander na overleg met het bestuur.
Sprekers / predikers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, alsmede een kilometervergoeding (wettelijke tarief).