Geloofsbasis

Behalve statuten heeft messiasbelijdende gemeenschap Beth HaTikvah de volgende geloofsbasis:

1. God
Wij geloven dat er maar één God is, die Zich in de Geschriften heeft geopenbaard, de Eeuwige. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij is de God van Avraham, Jitschak en Ja’acov, de God van Israël. God is één (echad), Vader, Zoon en Heilige Geest.
In Zijn Wezen heeft Hij zich geopenbaard als Vader, de Eeuwige (Hij is de Eerste en de Laatste, de Alef en de Tav). Hij is een persoonlijke God, die ons heeft geschapen naar Zijn beeld.
1.1 Door Zijn uitgestrekte heilrijke arm naar deze wereld in de Zoon (Jesaja 40:10, 11; 53:1; 59:16), die het vleesgeworden Woord is, Jezus Christus, die wij noemen met Zijn oorspronkelijke naam ‘Jesjoea’, de beloofde Messias. Zijn naam Jesjoea (Aramees) betekent ‘verlossing’, ‘heil’. Hij wordt aanbeden als God, Die vanaf de eeuwigheid bestaat en door Wie God alles geschapen heeft, maar Hij heeft ook als mens, als Jood, als de lijdende Messias, op aarde geleefd als nazaat van koning David en is ons Pesachlam geworden. Hij zal als overwinnende Koning terugkomen en de wereld regeren vanuit Jeruzalem in het Messiaanse vrederijk.
1.2 Door het werk van Zijn Heilige Geest (Roeach HaKodesh), de Geest van de waarheid, zowel onder het Oude als het Vernieuwde Verbond. Sinds het lijden en sterven van de Messias worden de gelovigen verzegeld met de Heilige Geest der belofte, Die een onderpand is van onze erfenis (Joël 2:28, Jeremia 31:33, Efeze 1:13,14). Wij geloven dat Gods Geest ons troost, bemoedigt, vermaant, onderwijst, leidt en kracht geeft. Doordat Zijn Geest in ons woont, ontvangen wij geestelijke gaven tot opbouw van het Lichaam van Jesjoea, de wereldwijde gemeente, en zijn wij in staat om geestelijke vruchten voort te brengen.

2. De Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel door Gods Geest geïnspireerd is en aan ons gegeven is om ons te onderwijzen, op te voeden, te verbeteren en te weerleggen, opdat de mens Gods volkomen zij (2 Timotheüs 3:16). Wij geloven dat heel Gods Woord waarheid is en dat daarom de Tenach [het Oude Verbond = Torah (eerste vijf boeken van Mosjee (Mozes)) + Nevi’iem (profeten) + Chetoeviem (geschriften)] en het B’riet haChadasja (het Vernieuwde Verbond) één geheel vormen en dat Gods Geest ons leidt in het verstaan van de volle waarheid hiervan. De Bijbel is een leerboek in het volkomen gelukkig worden, dat ons brengt op de weg naar volkomenheid. Het Eerste Testament (Tenach of Oude Verbond) en het Tweede Testament (Nieuwe Testament of Vernieuwde Verbond) vormen een volkomen eenheid, die elkaar aanvullen, bevestigen en ons brengen op de weg van vrede en vrijheid. Vrijheid die gevonden wordt binnen de leefregels van Gods geboden. Voor gelovigen in Jesjoea kan het Nieuwe Verbond nooit losstaand van het Oude Verbond beleden, geleerd en uitgevoerd worden. Wij geloven, dat het evangelie Joods is, en dat Jesjoea geen nieuwe godsdienst heeft gesticht.
De Torah is de basis voor alle gelovigen, Jood en niet-Jood. Jesjoea leert dat zelf (Mattheüs 5:17-20, waar met ‘wet’ de ‘Torah’ wordt bedoeld). De Torah vindt zijn uitwerking in de Profeten, Geschriften en het Vernieuwde Verbond. Samengevat houdt dit in: Je zult de Here uw God liefhebben en je naaste als je zelf.
God heeft Zijn voorschriften niet veranderd, wat o.a. betekent, dat de Shabbat de rustdag is gebleven en dat wij de Bijbelse feesten (Leviticus 23) meevieren omdat ze voor iedereen zijn bedoeld die God vereert, niet alleen voor Joden.

3. Gods reddingsplan voor de mens
Wij geloven dat ieder mens een zondaar is (Romeinen 3:23) en Gods Geest (Ruach HaKodesh) mist (Gen 6:3), waardoor elk mens het offer van de Messias nodig heeft om met God verzoend te worden (Romeinen 3:25) en opnieuw geboren (Johannes 3:3, Jeremia 31:33) te worden.
Wij geloven dat Zijn lijden, dood en opstanding de verzoening voor allen die in Hem geloven, bewerkt heeft (Johannes 11:27, 1 Corinthiërs 15), waardoor wij het eeuwige leven bij God kunnen verwerven. Wij worden geestelijk opnieuw geboren als wij onze zonden belijden (1Johannes 1:9), Jesjoea de Messias als Verlosser van onze zonden in geloof aannemen, vervolgens gedoopt worden in water door onderdompeling (Mattheüs 28:19), en gedoopt worden met Gods Geest. Wij geloven dat de doop door onderdompeling een belangrijke bevestiging is van ons geloof, een stap in gehoorzaamheid.

Ons leven wordt door Zijn Geest vernieuwd, overgezet uit het rijk van de duisternis in het Koninkrijk van God (2 Corinthiërs 5:17). Deze redding is een geschenk van God en niet te verkrijgen door enige verdienste van een mens. Tegelijkertijd is geloof zonder werken dood (Jacobus 2:14-26). Wij geloven dat alle mensen zullen opstaan uit de dood; de door Jesjoea gerechtvaardigden zullen het eeuwige leven ontvangen en de overigen zullen bij het laatste oordeel geoordeeld worden, ten goede of ten kwade (Openbaring 20:11-14).

4. Het Lichaam van Jesjoea
Wij geloven dat wij door één Geest tot het éne Lichaam van de Messias gedoopt zijn en dat dit Lichaam bestaat uit alle gelovigen, Joden en niet-Joden, in Israël en de wereld (1 Corinthiërs 12: 12,13). Jesjoea, die het Hoofd is van dit Lichaam, geeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam (Efeze 4:11,12). En aan Hem ontleent het Lichaam de groei, doordat elk lid kracht ontvangt om op zijn of haar wijze bij te dragen aan de opbouw door de liefde (Efeze 4:16). Zoals een lichaam uit vele leden bestaat, die niet afzonderlijk kunnen functioneren, zo hebben wij elkaar nodig en is het belangrijk dat we zorg dragen voor elkaar (1 Corinthiërs 12:14-27).

5. Israël
Israël is Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22), Zijn oogappel (Zacharia 2:9) en Hij heeft Israël uitverkoren, door het verbond met Avraham, Jitschak en Ja’acov als een eeuwigdurend verbond (Jeremia 31:36) om aan de wereld te laten zien dat Hij de Enige God is. Wij geloven dat Hij uit hen de beloofde Messias Jesjoea geboren deed worden, waardoor het verbond met Zijn volk vernieuwd is, zoals de profeten o.a. Jeremia (Jeremia 31:31-33) en Ezechiël (Ezechiël 36:22-28) hebben voorzegd. Ook is dit Vernieuwde Verbond uitgebreid, zodat gelovigen uit de volkeren er deel van uit kunnen maken (Jesaja 49:5-6, Johannes 11: 51-52).
De niet-Joden worden als wilde loten geënt op de edele olijfboom (Romeinen 11:15-18), waardoor ook zij deel krijgen aan de saprijke wortel van de edele olijf. Wij geloven bovendien dat God in deze tijd Israël als volk terugbrengt in het door Hem aan hen beloofde land. Dit herstel van Israël is een groot wonder van God in deze tijd, waarbij veel Joden Gods Geest nog moeten ontvangen, hetgeen zal gebeuren (Ezechiël 37). Alle profetische woorden aangaande het volk Israël zullen volkomen vervuld worden, opdat de mensen de Eeuwige zullen zoeken (Handelingen 15:16-18). Wij geloven in de eenheid van Israël en de gelovigen uit de volken (Johannes 17:20-21, Efeze 2:14). God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, zoals o.a. verwoord is in Ezechiël 36 en 37. Het zal worden: Eén kudde met één Herder.

6. De Messiaanse beweging
Wij geloven dat God met name in de afgelopen eeuw een bijzonder werk is begonnen doordat vele Joodse mensen in Jesjoea hun Messias hebben (h)erkend. Zij zijn en blijven Joods vanwege hun natuurlijke afstamming via de vader of moeder. Velen van hen ontdekten dat ook het evangelie Joods is. Daardoor is er een beweging ontstaan van het herstel van de wortels van het geloof; een beweging waar Joden en niet-Joden verenigd zijn (Ezechiël 37, Jeremia 31, Efeze 2). Wij willen deel uit maken van deze beweging en rekenen af met de eeuwenoude vervangingstheologieën.
Daarom houden en gedenken wij de vastgezette tijden van God, o.a.: de Shabbat, Pesach,
Sjavoeot, Jom Kipoer en Soekot (Leviticus 23). Wij vieren die in de overtuiging dat zij alleen in Jesjoea ten volle tot hun recht en doel komen (Mattheüs 5:17-20, Lucas 24:27). Ook geloven wij dat God bepaalde voedselvoorschriften heeft gegeven die nuttig zijn voor de mens en het raadzaam is die na te leven. In Jesjoea hebben wij de vrijheid om menselijke overleveringen naast ons neer te leggen, maar ook de vrijheid die na te leven. Wel wijzen wij alle menselijke overleveringen af die het juk verzwaren, of ze nu uit het christendom, het Jodendom of welke andere bron ook afkomstig zijn. Uiteraard wijzen wij ook alle anti-Bijbelse leringen af.

7. Het Koninkrijk van God
Wij geloven dat het Koninkrijk van God in Jesjoea nabij gekomen is (Lucas 1:33), zoals Jesjoea ook leerde toen Hij op aarde was. Wij geloven dat het evangelie van dit Koninkrijk vóór Zijn terugkomst tot aan de einden der aarde verkondigd zal worden (Mattheüs 24:14, Handelingen 1:6-8). Het Koninkrijk Gods is onder ons (Lucas 17:21) en is komende (Handelingen 1:6).

8. Toekomstverwachting
Wij geloven in de terugkomst van de Joodse Messias om met Zijn bruid verenigd te worden (Hosea 2). Hij zal Zijn voeten zetten op de Olijfberg en duizend jaar als Koning vanuit Jeruzalem regeren. Wij geloven dat Israël onder Zijn koningschap het hoofd van de volkeren zal worden.
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden (1Korinthiërs 15:22).
Wij geloven dat er aan het eind van deze periode een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen en dat God Zelf bij ons zal wonen.
Dan zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen, en er zal geen dood, noch rouw, noch geklaag, noch moeite meer zijn. Hij zal alle dingen nieuw maken. Wij mogen uitzien naar het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal nederdalen versierd als een bruid en naar de rivier met het water des levens, waarlangs het geboomte des levens zal staan, waarvan de bladeren tot genezing der volkeren zullen dienen (Ezechiël 47, Openbaring 21 en 22) en God alles zal zijn in allen.


Deze uitgangspunten en visie zijn uitgewerkt met de volgende doelstellingen:

 1. Beth HaTikvah wil een herkenbaar Messiaanse geloofsgemeenschap zijn, waarin Messiaanse Joden en niet-Joden samenkomen en samenwerken.
 2. Die samenwerking komt tot uiting door het in de praktijk brengen van de Bijbelse wortels van het geloof, op basis van het volbrachte werk van Jesjoea, de Messias.
 3. Beth HaTikvah wil goede banden en relaties opbouwen en onderhouden met Messiaans Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten, en waar mogelijk bijstaan.
 4. De samenkomsten van Beth HaTikvah zijn op Shabbat, waarin wij onze Vader en Jesjoea verheerlijken door onze aanbidding, lofprijzing en woordverkondiging vanuit de Parasha van die week. Als onderdeel van aanbidding is dansen toegestaan, mits dit in goede orde en onderlinge samenwerking gebeurt. Daarnaast zijn er huiskringen. Vlaggen heeft niet onze voorkeur omdat wij geen helder gegeven hiervoor gevonden hebben in het woord van God.
 5. Beth HaTikvah wil graag vrijheid geven aan het dragen van kippa (keppel), tallit (gebedssjaal) en tzitzit (herinneringskwastjes), mits het gedaan wordt uit eerbied en respect voor God.
 6. De Bijbelse en sommige Joodse feesten, zoals Poeriem en Chanoeka, worden meegevierd op hun Bijbelse, vastgezette tijden.
 7. Beth HaTikvah wil mensen toerusten door middel van onderwijs. Dit gebeurt door het aantrekken van sprekers van buitenaf of uit ons midden. Onderwijs aan onze kinderen wordt op hun eigen niveau gegeven uit de Bijbel. Rond de Bijbelse en Joodse feesten wordt aandacht besteed aan deze feesten.
 8. Naar Bijbelse ordening broeders en zusters in de gemeenschap aanmoedigen om hun ontvangen gaven te ontwikkelen en in te zetten.
 9. Omzien naar elkaar en een ieder een geestelijk huis bieden. Hierin vervullen de huiskringen een belangrijke rol.
 10. Kennismaken en vertrouwd raken met het gebruik van Hebreeuws in de samenkomsten van de gemeente. Bij het gebruikmaken van Hebreeuwse woorden in de woordverkondiging en het zingen van Hebreeuwse liederen zal, waar mogelijk, een uitleg, verklaring ofwel vertaling in het Nederlands gegeven of toegevoegd worden.
 11. Het bijeenbrengen van geldelijke middelen om doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
 12. Beth HaTikvah wil met een financiële bijdrage van 10% van haar inkomsten projecten / gemeenten in Israël of gelieerd aan Israël ondersteunen.