Organisatie & Anbi

Jaarrekening 2019 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah
Jaarrekening 2019 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikva

Jaarrekening 2018 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah
20190307 Jaarrekening 2018 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah definitief vastgesteld

Jaarrekening 2017 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah
Jaarrekening 2017 stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah

Privacy Protocol Beth HaTikvah
Onze stichting werkt met een Privacy Protocol.
Het Privacy Protocol kun u hier bekijken:

Privacy verklaring Beth HaTikvah, Messiaanse gemeenschap,
Veenendaal juni 2019

[De wijzigingen worden blauw weergegeven]

De Messiaanse gemeenschap Beth HaTikvah als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67382703, verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de  “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). In deze privacy verklaring staan de antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.  Beth HaTikvah wil voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zeggen iets over personen.  In de Excel-spreadsheet staan de volgende gegevens:  naam, voorletters, voornaam en tussenvoegsels  adres, postcode,  woonplaats,   mailadres,  taken, die iemand vrijwillig op zich genomen heeft. Wanneer gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Grote zorgvuldigheid moet in acht genomen worden in het omgaan met persoonsgegevens.  Bescherming van persoonsgegevens Met ingang van 25 mei 2018 is de wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is ter vervanging van Europese wetgeving die in 2001 ingevoerd was onder de naam “Wet bescherming persoonsgegevens”.  Als stichting Beth HaTikvah verwerken wij gegevens van mensen waarmee een relatie bestaat. Er is geen lidmaatschap of vaste verbintenis en de vaste bezoekers van de samenkomsten hebben zelf hun persoonsgegevens gemeld bij de stichting en weten dat zij daarmee in het adresbestand zijn opgenomen. De relatie met personen uit de gemeenschap is bijna altijd via mailverkeer, het mailadres is door de aanvrager zelf opgegeven. Zelden worden brieven verstuurd, alleen wanneer mensen geen email hebben. De vaste bezoekers ontvangen informatie over de gemeenschap en ook regelmatig het spreekrooster. Wanneer mensen geen prijs meer stellen op contact kunnen zij dit kenbaar maken via de website, email of aan één van de bestuursleden. Hun gegevens worden uit het actuele bestand gehaald. Op de website staat onder “Contact” de mogelijkheid om zich af te melden voor berichtgeving, of kan aangegeven worden dat gegevens veranderd moeten worden.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
De secretaris beheert en verwerkt alle persoonsgegevens in een regelmatige bezoekers administratie. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Er is geen verslaglegging van persoonlijke gesprekken. De persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen.

De secretaris beheert de regelmatige bezoekers administratie, de gegevens kunnen ingezien worden door de bestuursleden, zij kunnen de gegevens niet wijzigen of aanpassen.

De autorisatiestructuur binnen de regelmatige bezoekers administratie is vastgelegd in een apart document. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de regelmatige bezoekers administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
Er is geen uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen.
Indien er door een of meerdere externe partijen een verzoek, schriftelijk of anderszins, wordt ingediend dan wordt deze afgewezen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan de inschrijving zijn datum van inschrijving en van uitschrijving en vermelding van de taken gedaan, indien relevant, worden tot twee jaar na uitschrijving bewaard.
Indien u uw gegevens eerder wilt laten verwijderen kunt u dit vooraf kenbaar maken door een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris. 

Website
Er worden geen persoonlijke gegevens geplaatst op de website, alleen de namen van bestuursleden en ook de aankondiging van sprekers van de samenkomsten, met volledige voorafgaande instemming. Er worden geen cookies e.d. op de website geplaatst of bijgehouden.

Kan ik zien welke gegevens van mij verwerkt zijn?
Iedere ingeschrevene heeft recht op inzage in de gegevens die Beth HaTikvah verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris via de contactpagina van deze website. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen. De gegevens zijn naam, adres, mailadres en eventueel de taak of taken die u vervult. Uw bankgegevens, indien u geld overgemaakt heeft, zijn alleen bekend bij de penningmeester ten behoeve van de financiële administratie van Beth HaTikvah.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Met uw klacht kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Voor het melden van (het redelijke vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

Wijzigingen privacy beleid
Beth HaTikvah streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid. Indien nodig is het mogelijk dat deze privacyverklaring enigszins wordt aangepast. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op de website worden gepubliceerd, met vermelding van de aanpassingen.


Organisatie van Beth HaTikvah
De Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah is een gemeenschap van Messias belijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op Sjabbat en op de Bijbelse Feesten (twee- of driemaal per maand, zie: samenkomsten). De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een aantal geïnteresseerden.
Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.


 Structuur
Beth HaTikvah heeft:

  • een bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid
  • een kerngroep: bestaande uit zes personen
  • coördinatoren: verantwoordelijk voor meerdere taken (leiding van de dienst, gastvrijheid, gebedslijn en bidstond, jeugdwerk, gebouw, kosterstaken, pastoraat, techniek (geluid, beamer), zang en muziek
  • huisgroepleiders: er zijn huisgroepen in Ede, Rhenen en Veenendaal

Algemeen e-mailadres
U kunt al uw vragen of opmerkingen aan het bestuur, kerngroepleden, coördinatoren of huisgroepleiders, richten aan: info@bethhatikvah.nl.


Stichting Beth HaTikvah
Juridisch valt de Messias belijdende Gemeenschap Beth HaTikvah onder de stichting Beth HaTikvah te Veenendaal,
KvK nummer 67382703 .
Fiscaalnummer/RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 8569.59.807 . Vanwege de ANBI-status zijn uw giften belastingaftrekbaar.
Giften kunt u overmaken op IBAN: NL83INGB0007584120
t.n.v. Stichting Beth HaTikvah, Veenendaal.


Beleidsplan 2016                                               
Stichting Messiaanse Gemeente 
Beth HaTikvah
Datum: 30 november 2016

Stichting Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah
Fiscaal nummer: 856959807

Doelstelling:

  • De stichting heeft ten doel het uitdragen van de boodschap van het Boek der Verbonden (de Bijbel), het Woord van JHWH (de Eeuwige Ene), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Izaäk) en de God van Ja’acov (Jacob), het volk Jisraeel (Israël) en de Zoon van God, Jesjoea haMasjieach (Messias Jezus), aan eerst de Joden, maar ook aan alle volken.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:
Permanent aandachtspunt: organisatie van samenkomsten en vieringen op bepaalde vaste tijden; speciale aandacht te schenken aan de ontwikkeling van huisgroepen, gebedswerk en Torah onderwijs.

Beloningsbeleid: 
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Bij de gemeenschap betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden) die vrijwillig hun diensten ten behoeve van de gemeenschap verrichten, kennen geen beloning.
Het dagelijks bestuur van de Stichting Beth HaTikvah ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die zij uitvoert voor de stichting.
Slechts incidenteel worden door medewerkers kosten gedeclareerd en dan alleen met betrekking tot de aankoop van bepaalde goederen en/of gereden kilometers ten behoeve van de gemeenschap, één en ander na overleg met het bestuur.
Sprekers/predikers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, alsmede een kilometervergoeding (wettelijke tarief).

Uitgeoefende activiteiten in 2016 
Het organiseren van 5 samenkomsten (gestart op 5 november 2016) op de eerste en derde sjabbat van de maand.
Voorts het organiseren op andere data gedurende Bijbelse feesten en andere speciale vieringen van bijeenkomsten. Voor 2016 is dit Chanoeka op 31 december.
Op diverse plaatsen waren op de tweede en vierde sjabbat van de maand huisgroepen actief alsmede op bepaalde tijden bidstond groepen.

      —      —      —      —      —