Welkom

Overdenking:
Waar je geboren wordt bepaalt vaak welk geloof je volgt. Wanneer je geboren wordt in het noordelijk deel van Nigeria maakt dat een groot verschil met het zuidelijk deel en helemaal of je geboren wordt in Noord- of Zuid-Korea. Onze beginwaarheid wordt voornamelijk bepaald door waar we geboren en opgevoed worden.
Goed om te weten dat de Eeuwige dit allemaal weet.

In het Midden-Oosten kom je heel makkelijk als Nederlander in gesprek met de mensen die daar wonen. Dan merk je heel sterk de verschillende waarheden. Totaal verschillende standpunten, meningen en achtergronden. Waar refereer je naar? Wat zijn je uitgangspunten?

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, staat er in het evangelie van Johannes; maar in datzelfde gedeelte in Johannes 3 staat meer: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is…”
5x “wereld”. Dat is sterk. In enkele verzen staat 5x dat woord. Er is hoop voor de wereld omdat de Eeuwige zegt dat Hij de wereld liefheeft, er is hoop voor het Midden-Oosten.

Er is een grapje over twee mannen, zij discussiëren over geloofszaken, tot slot zegt de één tegen de ander: “Doe jij het op jouw manier, dan doe ik het op de Zijne”.

Er komt binnenkort een dag dat het in de wereld zal gaan op Zijn manier. De wet zal uitgaan vanuit Jeruzalem; in het Onze Vader, het geweldige gebed wat Jeshoea ons leerde, staat: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.”
Vanuit Beth HaTikvah in Veenendaal wordt druk gezocht naar Zijn wil en naar Zijn waarheid; Hij is onze waarheid, vanuit Hem willen we naar de wereld kijken. Hij is onze hoop en onze verwachting. We zijn onderweg.